รพ.พญาไท 3 : โครงการ “ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ”

01/08/2016 - 05/12/2017
 
  โครงการ ทุ่มเทที่ได้ให้  สุขใจที่ได้รับ” 

โครงการ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 70 ข้อเข่า และ รักษาต้อกระจก 70 ดวง แก่ผู้ด้อยโอกาส 

      เนื่องด้วย โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้จัดโครงการ ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ โดยจัดให้มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและตาต้อกระจก ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นโดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย


ขอเชิญผู้ที่มีภาวะโรคข้อเข่าเสื่อม และโรคต้อกระจก ที่มีรายได้น้อย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมและผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก จำนวน 70 ข้อเข่า 70 ดวงตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • ใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านการติดเชื้อ ที่เป็นมาตรฐานการรักษา
 • ผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคแผลเล็ก ( Minimally Invasive Surgery) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น สามารถเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการผ่าตัด
 • ได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานพญาไท ตั้งแต่การให้ความรู้ในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด การปฏิบัติตัวในขณะนอนโรงพยาบาล ตลอดจนการติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัด
 • ใช้ชนิดของข้อเข่าเทียมและเลนส์ที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกันทุกคน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีรายได้น้อย (ผู้ด้อยโอกาส)

2. อายุ 50 - 80 ปี

3. ต้องมีเอกสารผู้มีรายได้น้อย

4. มีปัญหาปวดข้อเข่า, เข่าโก่งผิดรูป หรือมีมีภาวะข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรงที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดข้อเทียม หรือ มีปัญหาตาที่เกิดจากต้อกระจก ถึงเกณฑ์ต้องทำการผ่าตัดโดยการวินิจฉัยของแพทย์

        ผู้ป่วยซึ่งได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกรายต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาหรือข้อเข่าของโรงพยาบาลพญาไท 3 ก่อนรับเข้าร่วมโครงการฯ และก่อนการผ่าตัด  
        โรงพยาบาลพญาไท 3 ขอสงวนสิทธิโดยให้ถือว่าผลการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเอกสิทธิ์ของโรงพยาบาลพญาไท 3 และให้เป็นที่สุด

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

 • โรคเอดส์ (AIDs)
 • โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีการทํางานของปอดไม่เพียงพอ (COPD, FEV1<75%)
 • ภาวะไตเสื่อม ( Renal disease, CCL<60)
 • ภาวะตับเสื่อม (Child - Pugh’s score <C)
 • อัมพาต (Stroke)
 • มีความบกพร่องทางจิต ( Mental status )
 • ติดยาเสพติด ( Addiction )
 • มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด/บริเวณข้อเข่า
 • ผู้ป่วยมีสภาพทางร่างกาย ซึ่งแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะทำการผ่าตัด

หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือรับรองความเป็นผู้มีรายได้น้อยลงนามโดย กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าชุมชน,เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับ 5 ,สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ท่านใดท่านหนึ่ง)

3. ผลการตรวจร่างกายล่าสุด โดยผลการตรวจต้องไม่เกิน 6 เดือนเพื่อประกอบการพิจารณา

4. ฟิล์มเอกซเรย์ข้อเข่า ที่รับการตรวจครั้งสุดท้ายอายุไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือที่แสดงถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

โรงพยาบาลจะพิจารณาและตอบกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่โรงพยาบาลรับเอกสารครบถ้วน  ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมโครงการ 1 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ในการทำเพียง 1 หัตถการเท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะผ่าตัดครบ 70 ข้อเข่า 70 ดวงตา 

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ Call Center โทร 1772

 • ดาวน์โหลด หนังสือพระราชทานพระราชานุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
 • ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการ “ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ”

สถาบันผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม  โรงพยาบาลพญาไท 3