รพ.พญาไทย3บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์การสูบหรี่

30/01/2013 - 30/01/2013
เมื่อวันที่  30 มกราคม 2556  ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สาย 7 โดยจัดกิจกรรมและการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์การสูบหรี่  ซึ่งทางโรงพยาบาลมีการตรวจสมรรถภาพปอด (เป่าปอด)  ให้กับพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกิจกรรมมีผู้สนใจที่จะต้องการเลิกสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก