อาหารแลกเปลี่ยน

รายการ : Health Guide
อาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันบางอย่างมีคุณค่าทางอาหารคล้ายๆ กันจนสามารถรับประทานแทนกันหรือเเลกเปลี่ยนกันได้ ในทางโภชนาการจึงกำหนดหลักการ "อาหารแลกเปลี่ยน (Food Exchange)"  ขึ้นมา โดยจัดอาหารให้เป็นหมวดหมู่ และถือว่าอาหารที่อยู่ภายในหมวดหมู่เดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนกันหรือรับประทานแทนกันได้

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
รพ.พญาไท 2โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
รายการ : Health Guide

 

หมอนรองกระดูกผิดปกติ (Spine)
รายการ : Health Guide

 

โรคเบาหวาน
รายการ : Health Guide
ปัจจุบันนี้ระดับน้ำตาลในเลือดกลายมาเป็นดัชนีสุขภาพที่สำคัญตัวหนึ่ง เนื่องจากโภชนาการที่เปลี่ยนไปในทางก่อให้เกิดแคลอรี่ส่วนเกินมากขึ้น