อาหารแลกเปลี่ยน

รายการ : Health Guide
อาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันบางอย่างมีคุณค่าทางอาหารคล้ายๆ กันจนสามารถรับประทานแทนกันหรือเเลกเปลี่ยนกันได้ ในทางโภชนาการจึงกำหนดหลักการ "อาหารแลกเปลี่ยน (Food Exchange)"  ขึ้นมา โดยจัดอาหารให้เป็นหมวดหมู่ และถือว่าอาหารที่อยู่ภายในหมวดหมู่เดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนกันหรือรับประทานแทนกันได้

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
รพ.พญาไท 2โรคพาร์กินสัน [Parkinson's Disease]
รายการ : Health Guide
เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่
 

หมอนรองกระดูกผิดปกติ (Spine)
รายการ : Health Guide

 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
รายการ : Health Guide