ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นิรดา ศิริยากร

Clinic Infectious Disease

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.นลินี เชื้อวณิชชากร

Clinic Child Development

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ปรารถนา ชีวีวัฒน์

Clinic Child Development

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ภคินี จียโชค

Clinic Pediatric

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ระวีพร มุขดี

Clinic Rheumatology

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.วีรภัทร สมชิต

Clinic OB-GYN

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.กรองอร ภิญโญลักษณา

Clinic Cardiovascular

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.อภิชญา ธันยาวุฒิ

Clinic Cosmetic

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.อังกูร อนุวงศ์

Clinic General Surgery

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.จุฑาณัฐ ยศราวาส

Clinic Neurology

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.สิรินยา กฤษณามระ

Clinic Pediatric

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.ณัฐพล เชิดชูจิต

Dental Clinic

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.เดชพร พุทธิวรา

Clinic Orthopedics

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

(OHC) พญ.ปวีณา วัฒนาประยูร

Clinic Occupational Health

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.นวพร นภาทิวาอำนวย

Clinic Diabetic & Metabolic

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์