แพทย์ประจำศูนย์  นพ. สมภพ ภู่พิทยา
  ความชำนาญ   ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
       - ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
  ต้นสังกัด  
  สถานที่ทำงาน   PYT1
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
 

อังคาร 18:00 20:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ