แพทย์ประจำศูนย์
  นพ. สมภพ ภู่พิทยา
  ความชำนาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
       - ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
 ต้นสังกัด 
 สถานที่ทำงาน พญาไท 1
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
 

อังคาร 18:00 20:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ