แพทย์ประจำศูนย์
 
  ความชำนาญ 
   
 ต้นสังกัด 
 สถานที่ทำงาน 
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน