แพทย์ประจำศูนย์  ศ.นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ
  ความชำนาญ ศัลยศาสตร์
       - ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 ต้นสังกัด 
 สถานที่ทำงาน 
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

จันทร์ 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
อังคาร 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
พุธ 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
พฤหัส 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
ศุกร์ 14:00 16:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป