แพทย์ประจำศูนย์  นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ
  ความชำนาญ   ศัลยศาสตร์
       - ศัลยศาสตร์
  ต้นสังกัด  
  สถานที่ทำงาน   PYT3
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
  ความเชี่ยวชาญ
    ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม
คุณวุฒิ-คุณสมบัติ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2541
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2548