แพทย์ประจำศูนย์  นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ
  ความชำนาญ ศัลยศาสตร์
       - ศัลยศาสตร์
 ต้นสังกัด 
 สถานที่ทำงาน 
  ความรู้และความชำนาญ
เฉพาะด้าน
  ศัลยศาสตร์

ศุกร์ 17:00 20:00 สัปดาห์ที่ 1 คลินิก Head Neck Breast
ศุกร์ 17:00 20:00 สัปดาห์ที่ 3 คลินิก Head Neck Breast
ศุกร์ 17:00 20:00 สัปดาห์ที่ 5 คลินิก Head Neck Breast