1. เครือโรงพยาบาลพญาไท ขอแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่านข้อกำหนดข้อตกลง ซึ่งท่านจะขอใช้บริการของ เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้ก็ต่อเมื่อท่านยอมรับ ข้อตกลงของ เครือโรงพยาบาลพญาไท โดยหลังจากที่อ่านจบแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อเข้าสู่ขั้น ตอน กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของส่วนรวมและตัวท่านเอง

2. ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนั้น สมาชิก เครือโรงพยาบาลพญาไท จะต้องกรอกข้อมูล ต่างๆ ตามความเป็นจริง โดยกรอกชื่อ-นามสกุล จริงของท่านลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เครือโรงพยาบาลพญาไท ขอให้ท่านแจ้งให้ เครือโรงพยาบาลพญาไท ทราบ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "ข้อมูลส่วนตัว" หรือ “Member Profile”

3. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ เครือโรงพยาบาลพญาไท ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีการเรียกร้องค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นการแอบอ้างจากบุคคลอื่น

4. เครือโรงพยาบาลพญาไท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความ เหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า

5. ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง เครือโรงพยาบาลพญาไท ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของ ท่านในการรักษาชื่อติดต่อบริการ และรหัสผ่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

6. สมาชิกเว็บไซต์ เครือโรงพยาบาลพญาไท จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง เครือโรงพยาบาลพญาไท ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดกับผู้อื่น

7. ชื่อติดต่อบริการ (login name) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ "webmaster", "hostmaster", "admin", "administrator" "postmaster" หรือ คำอื่นๆที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบ เครือโรงพยาบาลพญาไท เป็นชื่อติดต่อบริการ (login name)

9. หาก เครือโรงพยาบาลพญาไท พบว่าสมาชิกของ เครือโรงพยาบาลพญาไท ละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ เครือโรงพยาบาลพญาไท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

10. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ เครือโรงพยาบาลพญาไท จะแจ้งให้ท่านทราบ โดย ขึ้นหน้าจอ ข้อตกลงใหม่ เพื่อให้ท่านรับทราบและท่านจะใช้บริการของ เครือโรงพยาบาลพญาไท ต่อไปได้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงใหม่ของ เครือโรงพยาบาลพญาไท โดยการกดปุ่ม "ยอมรับ"