New & Activities

โครงการ “ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ”

โครงการ “ทุ่มเทที่ได้ให้  สุขใจที่ได้รับ” 

โครงการ รักษาต้อกระจก 70 ดวง แก่ผู้ด้อยโอกาส 


      เนื่องด้วย โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้จัดโครงการ ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ โดยจัดให้มีการผ่าตัดตาต้อกระจก ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นโดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย

 • ขอเชิญผู้ที่มีโรคต้อกระจก ที่มีรายได้น้อย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดโรคต้อกระจก จำนวน 70 ดวงตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านการติดเชื้อ ที่เป็นมาตรฐานการรักษา
 • ได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานพญาไท ตั้งแต่การให้ความรู้ในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด การปฏิบัติตัวในขณะนอนโรงพยาบาล ตลอดจนการติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัด


คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีรายได้น้อย (ผู้ด้อยโอกาส)

2. อายุ 50 - 80 ปี

3. ต้องมีเอกสารผู้มีรายได้น้อย

4. มีปัญหาตาที่เกิดจากต้อกระจก ถึงเกณฑ์ต้องทำการผ่าตัดโดยการวินิจฉัยของแพทย์

        ผู้ป่วยซึ่งได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกรายต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาของโรงพยาบาลพญาไท 3 ก่อนรับเข้าร่วมโครงการฯ และก่อนการผ่าตัด  

        โรงพยาบาลพญาไท 3 ขอสงวนสิทธิโดยให้ถือว่าผลการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเอกสิทธิ์ของโรงพยาบาลพญาไท 3 และให้เป็นที่สุด


ผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

 • โรคเอดส์ (AIDs)
 • โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีการทํางานของปอดไม่เพียงพอ (COPD, FEV1<75%)
 • ภาวะไตเสื่อม ( Renal disease, CCL<60)
 • ภาวะตับเสื่อม (Child - Pugh’s score
 • อัมพาต (Stroke)
 • มีความบกพร่องทางจิต ( Mental status )
 • ติดยาเสพติด ( Addiction )
 • มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
 • ผู้ป่วยมีสภาพทางร่างกาย ซึ่งแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะทำการผ่าตัด


หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือรับรองความเป็นผู้มีรายได้น้อยลงนามโดย กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าชุมชน,เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับ 5 ,สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ท่านใดท่านหนึ่ง)

3. ผลการตรวจร่างกายล่าสุด โดยผลการตรวจต้องไม่เกิน 6 เดือนเพื่อประกอบการพิจารณา

4. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือที่แสดงถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

โรงพยาบาลจะพิจารณาและตอบกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่โรงพยาบาลรับเอกสารครบถ้วน  ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมโครงการ 1 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ในการทำเพียง 1 หัตถการเท่านั้น


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะผ่าตัดครบ 70 ดวงตา   สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ Call Center โทร 1772

 • ดาวน์โหลด หนังสือพระราชทานพระราชานุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
 • ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการ “ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ” ”

ศูนย์โรคตา  โรงพยาบาลพญาไท 3