ภาระกิจหลักของเรา คือ ช่วยให้คุณมีบทบาทในการดูแล สุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคล จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้ รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ยึดถือปรัชญาการ ทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ให้ความใกล้่ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปราถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไป พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย


   
ให้บริการตรวจสุขภาพครบวงจรได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม    

 • นพ. ศุทธิชัย พจนานุภาพ
  ความชำนาญ
  เวชปฏิบัติทั่วไป
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 1
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  ปีพ.ศ.2556 จบ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  New Year Gift ตรวจสุขภาพตับ
   เฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข

  3500  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 1 ชั้น 3 อาคาร 3
  เบอร์โทรศัพท์
  02-640-1111 ต่อ 2149
  วันและเวลาทำการ


 • พญ.ทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์
  ความชำนาญ
  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 2
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชวิทยา มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยนานกว่า 29 ปี

  โปรแกรมการตรวจวัดกรดไหลย้อน
   แพทย์เฉพาะทาง ระบบทางเดินอาหารและตับสำหรับเด็ก ศูนย์สุขภาพเด็ก

  23000  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 อาคาร 2
  เบอร์โทรศัพท์
  02-617-2444 ต่อ 3751
  วันและเวลาทำการ


 • พญ.จันทิมา เทพสุเมธานนท์
  ความชำนาญ
  เวชศาสตร์ครอบครัว
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 3
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  ความเชี่ยวชาญ – ชำนาญเฉพาะด้าน (Specialty Procedure)
   เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  คุณวุฒิ – คุณสมบัติ (Qualification)
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2543 M.D. Rangsit University 2000
  • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2546 Diplomate Thaiboard of Family Medicine Hadyai Hospital
  การบริการ
  การตรวจสุขภาพก่อนทำป...  อ่านต่อ

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 18
  เบอร์โทรศัพท์
  0-2467-1111 ต่อ 1816,1817
  วันและเวลาทำการ