ภาระกิจหลักของเรา คือ ช่วยให้คุณมีบทบาทในการดูแล สุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคล จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้ รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ยึดถือปรัชญาการ ทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ให้ความใกล้่ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปราถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไป พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย


   
ให้บริการตรวจสุขภาพครบวงจรได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม    

 • นพ. สุมิตร ธนประกอบ
  ความชำนาญ
  เวชปฏิบัติทั่วไป
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 1
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน


  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 1 ชั้น 3 อาคาร 3
  เบอร์โทรศัพท์
  02-640-1111 ต่อ 2149
  วันและเวลาทำการ


 • นพ.เธียรชัย เรียวโชติสกุล
  ความชำนาญ
  เวชศาสตร์ครอบครัว
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 2
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลพญาไท 2 มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยนานกว่า 23 ปี

  ICSI เทคโนโลยีการช่วยมีบุตร เพื่อ เติมเต็ม ชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์
  แก้ไขปัญหา สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

  185000  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 อาคาร 2
  เบอร์โทรศัพท์
  02-617-2444 ต่อ 3751
  วันและเวลาทำการ


 • พญ.จันทิมา เทพสุเมธานนท์
  ความชำนาญ
  เวชศาสตร์ครอบครัว
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 3
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  ความเชี่ยวชาญ – ชำนาญเฉพาะด้าน (Specialty Procedure)
   เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  คุณวุฒิ – คุณสมบัติ (Qualification)
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2543 M.D. Rangsit University 2000
  • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2546 Diplomate Thaiboard of Family Medicine Hadyai Hospital

  โปรแกรมสำหรับเด็กข่วงปิดเทอม
  เด็กๆ สุขภาพ ดี๊ ดี ด้วยโปรแกรมสำหรับเด็กข่วงปิดเทอมนี้

  เตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
  ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป
   
    อ่านต่อ

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 18
  เบอร์โทรศัพท์
  0-2467-1111 ต่อ 1816,1817
  วันและเวลาทำการ