ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมปฏิวัติพฤติกรรมเพื่อต้านโรคเรื้อรัง  Total Lifestyle Modification (TLM)

โปรแกรมปฏิวัติพฤติกรรมเพื่อต้านโรคเรื้อรัง Total Lifestyle Modification (TLM)

ปัญหาหลัก ก็คือ การเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวเนื่องกับโรคหลอดเลือดแดงแข็ง