ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ความสำคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19


ความสำคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมีอัตราเสียชีวิตสูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความรุนแรงจากการป่วย ลดการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ได้ดี

ส่วนโรคโควิด-19 นั้น มีข้อมูลการรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ผู้มีโรคประจำตัวมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนี้ โรคความดันโลหิตสูง 73%, โรคเบาหวาน 55%, โรคไขมันในเลือดสูง 30%, โรคไตเรื้อรัง 17%, โรคหัวใจ 13%, โรคเลือดและวัณโรคอย่างละ 8%

ทั้งนี้ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน และมีกลุ่มอาการคล้ายกัน ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่โดยการฉีดวัคซีนจะสามารถช่วยลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ได้

จากการศึกษาในประเทศอังกฤษ พบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ร่วมกัน มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคร่วมกันถึง 5.92 เท่า ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

ทั้งยังมีการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19ได้ และการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนการติดเชื้อโควิด-19 จะช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดการใช้เครื่องช่วยหายใจ และลดระยะเวลาการเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 ควรฉีดเมื่อใด และห่างกันอย่างไร

  1. ช่วงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรรีบฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและลดความรุนแรงของทั้ง 2 โรค โดยแนะนำให้ เว้นห่างกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
  2. ถ้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 มาพร้อมกัน ให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อน แล้วอีก 2-4 สัปดาห์ จึงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  3. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้เลย เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ที่มีในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลมากพอในกลุ่มนี้

ที่มา :
1. แนวทางการดําเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564, กรมควบคุมโรค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html
3. ข้อมูลการเสียชีวิตระหว่าง 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564, ศูนย์ข้อมูลข้อมูลโควิด 19 กรมประชาสัมพันธ์
4. Stowe J, Tessier E, Zhao H, et al. Interactions between SARS-CoV-2 and influenza and the impact of coinfection on disease severity: a test negative design. medRxiv (preprint) 2020. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.18.20189647v1.full.pdf.
5. C. Zanettini, Influenza Vaccination and COVID-19 Mortality in the USA: An Ecological Study, Vaccines 2021, 9, 427
6. Conlon et al., Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity, American Journal of Infection Control 00 (2021) 1−7
7. แนวทางการให้วัคซีน โควิด 19 ในสถานการณ์ระบาดปี 64 ของประเทศไทย. กรมควบคุมโรค กุมภาพันธ์ 2564
8. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-onsiderations.html#Coadministrationสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพญาไท 1
อาคาร 1 ชั้น 1
โทร. 02-201-4600 ต่อ 2166, 2167

Rate this article : ความสำคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง