เครือพญาไท

เครือพญาไท

ติดต่อเรา

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

ผ่าตัดต้อกระจก โดยเครื่องสลายเลนส์ ใส่เลนส์แก้วตาเทียม (Phacoemulsification with Intraocular Lens)

ค้นหาแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์

นวัตกรรมการรักษา

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์


ติดต่อเรา


* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ