เครือพญาไท

เครือพญาไท

ติดต่อเรา

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 10 เข็ม อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป (รับบริการที่บ้าน)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 4 เข็ม อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป (รับบริการที่บ้าน)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป (รับบริการที่โรงพยาบาล)

ค้นหาแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์

นวัตกรรมการรักษา

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์


ติดต่อเรา


* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ