โรงพยาบาล พญาไท 2โรงพยาบาลพญาไท 2 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2530 บนเนื้อที่กว่า 11,204 ตรม.สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 260 เตียง ด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย และมีศูนย์ที่โดดเด่น อาทิ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ศูนย์สุขภาพผู้หญิง, ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจ สถาบันกระดูกและข้อ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยผู้ป่วยนอก 50,000 ราย/เดือน และค่าเฉลี่ยผู้ป่วยใน 1600 ราย/เดือน ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI และ การรับรองความเชี่ยวชาญรายโรค CCPC ด้านโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกอุดตัน และด้านหลอดเลือดหัวใจ  

ในปัจจุบันเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็น Center of Excellence Network (CoE) ด้วยการพัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคตามคุณภาพมาตรฐานสากล Joint  Commission International (JCI) และการร่วมมือทางด้านการแพทย์กับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับต่างประเทศด้วยหัวใจหลักสำคัญ 3 ประการ อันได้แก่

  1. การดูแลผู้ป่วย (Patient Care) ด้วยการสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบทัดเทียมกับโรงพยาบาลชั้นนำของโลก ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยและประเมินผู้ป่วยเพื่อเลือกวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนการวางแผนดูแลผู้ป่วยอย่างเชื่อมโยงและสอดประสานกันระหว่างวิชาชีพ ทั้งกับโรงพยาบาลในเครือและสถาบันการแพทย์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  2. การวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ (Academic Research & Publications) สนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยความรู้ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ

  3. การสอนและฝึกอบรม (Teaching & Training) ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรแผนกต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญ ในความรู้เฉพาะทางและความรู้แบบสหสาขา อันก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลและทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

โรงพยาบาลพญาไท 2 มีการเตรียมการขยายงานเพื่อยกระดับการเป็น Center of Excellence โดยการพัฒนาโปรแกรมด้านการรักษา (Clinical Program)โดยมีศูนย์รักษาที่โดดเด่นดังนี้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และอาชีวเวชศาสตร์

ให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ครบวงจร ( Occupational Health) โดยมีความร่วมมือระหว่างประเทศ กับองค์กรOregon Health & Science University (OHSU) เพิ่มความเข้มข้นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพหวังให้ลูกค้าและผู้ป่วย “ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิง” ด้วยโปรแกรม Total Lifestyle Modification (TLM) และ Let’s Get Healthy (LGH)

ศูนย์การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Excellence Center)

ด้วยเทคโนโลยีห้องผ่าตัดอัจฉริยะ Hybrid Operating Room เพิ่มประสิทธิภาพของแพทย์ผ่าตัดให้รักษาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นกับประสบการณ์การรักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองมากกว่า 2,000 ราย

ศูนย์สมองและระบบประสาท (Neurological Center)

ศูนย์รวมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาทางด้านสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ เภสัชกร ที่ให้บริการครบวงจรด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

ศูนย์อุบัติเหตุและต่ออวัยวะ (Trauma and Replantation Center)

เป็นศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าเล็กน้อย รุนแรง หรือ ถึงขั้นทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งฉีกขาด ด้วยความพร้อมด้านการให้บริการรักษาที่ทันท่วงที

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพญาไท 2 ภายใต้ กลุ่ม BDMS พยายามผลักดัน เรียนรู้ และพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ เพื่อมอบการบริการทางการแพทย์ระดับ world class ด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงยุโรปและอเมริกา เรายังพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ก้าวหน้า ฝึกฝนบุคลากรในสาขาต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาทางวิชาการและเชื่อมโยงสหวิทยาการต่างๆ ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพระดับ Good to Great ในการเป็นผู้นำระดับแนวหน้าของกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอย่างเต็มภาคภูมิ
ติดต่อเรา

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ค้นหาแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์

นวัตกรรมการรักษา

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์


ติดต่อเรา


66-(0)2-617-2444 66-(0)2-617-2499

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ