โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 140 เตียง พร้อมให้บริการ อาทิ สาขาอายุรแพทย์, ศัลย์แพทย์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

ศูนย์รักษาโรคมะเร็งและโรคทางสมองทุกชนิด ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการด้วยเครื่องฉายรังสี 3 มิติ (เรดิโอเซอเจอรี่) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยาการการรักษาแบบใหม่ โดยฉายรังสีจาก Linear Accelerator ได้รับการวางแผนและควบคุมการฉายรังสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้ารับการรักษาด้านรังสีรักษา เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง

ติดต่อเรา

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

แพ็คเกจสะกิดนิ้วล็อคโดยไม่ต้องผ่าตัด (Trigger finger)
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2 ข้าง (5 วัน 4 คืน)
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (4 วัน 3 คืน)
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

ค้นหาแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์

นวัตกรรมการรักษา

แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์


ติดต่อเรา


02 944 7111

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ