ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
Position : พยาบาลวิชาชีพ Cath lap

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 1
จำนวน :
1 อัตรา

Position : พยาบาลวิชาชีพ Cath lap

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาล พญาไท 1


ลักษณะงาน 


1.     รวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้รับบริการ


2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้การวินิจฉัยการพยาบาล


3. บอกเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และผู้รับบริการ


4. กำหนดแผนการพยาบาลที่บอกให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่คาดหวัง


5. ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่กำหนดไว้


6. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยและผู้รับบริการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ 


เพศชาย / หญิง 


อายุ 20 ปีขึ้นไป 


จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 


มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงภรรภ์ ชั้น 1


มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ


ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 

943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


โทร. 02-617-2444  ต่อ 1824

เบอร์มือถือ : 081-824-6058

E-mail : kannikar_pat@phyathai.com

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com