ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 3
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • กำหนดแผนงานของฝ่าบริหารให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริหารต้นทุนต่างๆ ของฝ่ายบริหารให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
  • กำกับดูแลและบริหารงานบริการและงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนธุรกิจของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล
  • กำกับดูแลงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลา งบประมาณที่กำหนด
  • พัฒนางานและบคุลากรในฝ่ายบริหารให้รองรับการเติบโตและธุรกิจของโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง


Qualifications

  • ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บริหารงานองค์กร การวางแผนงบประมาณ การจัดการต้นทุน
  • มีประสบการณ์บริหารงานบริการ การบริหารงานโครงการ
  • มีความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการบริหารจัดการทีมเป็นอย่างดี
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com