ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เจ้าหน้าที่ความร่วมมือพันธมิตร

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

Job summary:

  • ค้นคว้า ศึกษา ทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกหรือโครงการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อธุรกิจโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพ นำเสนอแก่ Ecosystem & Collaboration Lead เพื่อขยายผลทางความร่วมมือ
  • สร้างและรักษาความร่วมมืออันดีระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสานต่อโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
  • จัดทำ Directory ของ PIL Stakeholders พร้อมทั้งประเมินระดับความสัมพันธ์
  • ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกองค์กร เพื่ออัพเดทความคืบหน้าและทำรายงานโครงการ
  • ติดตามและดูแล PIL LINE@community โดยการตอบคำถามต่างๆ ที่เข้ามา จัดส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกตามแผนที่วางไว้ และร่วมกับ Marketing Service Officer ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำหรับสมาชิกทั้ง Online และ Offline รวมทั้งรวบรวม Feedback และวิเคราะห์ Engagement data เพื่อนำมาปรบปรุงพัฒนาให้ community เติบโตทั้งในด้านจำนวนสมาชิกและอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

Qualifications:

  • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขานวัตกรรม,บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี
  • ประสบการณ์งานการจัดการนวัตกรรมอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com