ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้จัดการส่วนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

Job summary:

  • กำหนดนโยบายด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้าลิขสิทธิ์ รวมถึงความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  และอนุสิทธิบัตร อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อ  ผู้คิดค้นนวัตกรรมและเครือรพ.พญาไท-เปาโล
  • พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสูงสุด
  • ศึกษารูปแบบการลงทุนรวมถึงผลตอบแทนเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ให้ผลานด้านนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • สร้างนโยบายให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่สนับสนุนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อันจะส่งผลให้เครือรพ.พญาไท-เปาโล เป็นที่ยอมรับและมีภาพลักษณ์อันดี
  • ผลักดันผลงานด้านนวัตกรรมทั้งระดับองค์กรและระดับประเทศ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน ทำให้การประเมินผลงานมีความท้าทายและเป็นที่ยอมรับ


Qualifications:

  • ชาย/หญิง  อายุ 30-45 ปี
  • ปริญญาตรี-โท สาขานวัตกรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการเทคโนโลยี
  • ประสบการณ์ 5 ปี การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com