ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary:

 • ร่วมกับผู้บริหารในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
  ความเสี่ยง/ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  เพื่อนำมาประมวลผลและเสนอแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง/กระบวนการดำเนินงานและกลยุทธ์ของโรงพยาบาลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ และตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร
 • เป็นตัวแทนหน่วยงานในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
 • รวบรวมผลการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมข้อมูลที่จำเป็น
  และมุมมองความคิดเห็นจาก Stakeholders
  ทั้งภายในและภายนอกที่กระทบต่อยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล
  นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • ประสานงานในการรวบรวมความเสี่ยงของการบริหารจัดการประเด็นยุทธศาสตร์ไว้เป็นข้อมูล
  นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงใช้ประกอบการพิจารณาทบทวน
  หรือปรับแนวทางการดำเนินงาน
 • ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ
  Balanced Scorecard และ KPIs ขององค์กร
  และหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง
  และขออนุมัติเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลประจำปีต่อไป


Qualifications:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ การบริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3-5 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word, excel, power point ได้
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com