ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
เจ้าหน้าที่งานควบคุมเอกสารคุณภาพ

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

Job Summary

  • ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  • รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของคณะกรรมการคุณภาพ และดำเนินการจัดเก็บในรูปแบบ ที่เหมาะสม เพื่อใชช้ประกอบการพัฒนาคุณภาพ
  • ให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ในการพัฒนาคุณภาพระดับต้นแก่หน่วยงานต่างๆ

Qualifications

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22- 30 ปี
  • จบการศึกษาระกับปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริห่ารคุณภาพ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com