ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้ช่วยเภสัชกร

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
3 อัตรา

ลักษณะงาน 

 • บันทึกคำสั่งยาของแพทย์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อคิดค่าใช้จ่าย และพพิมพ์ฉลากยา ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตและจัดเตรียมยา ระบุวันหมดอายุได้อย่างถูกต้อง โดยปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 • ดูแลเก็บรักษายาแต่ละประเภทที่ใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางที่กำหนด
 • เบิก-จ่ายเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
 • มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของแผนกและโรงพยาบาล
 • ร่วมมือในการรายงานเหตุการณ์ต่าง
  ๆ ในแผนก และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข


คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง 
 • จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 
 • มีประสบการณ์ตรงผู้ช่วยเภสัชในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี 
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร


ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com