ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้ตรวจการพยาบาล

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 3
จำนวน :
1 อัตรา

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน

1.นิเทศงาน ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในช่วงนอกเวลาทำการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติของฝ่ายการพยาบาลให้บรรลุเป้าหมาย

ตามทิศทางนโยบายขององค์กร

2.รับเรื่องร้องเรียนทางการบริการและตัดสินใจจัดการแก้ไขให้ราบรื่น หรือแนะนำให้คำปรึกษา แก่หน่วยงานหลักในสายได้

3.สรุปภาพรวมปัญหาและนำเสนอระบบแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบ แก่ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


คุณสมบัติ 

เพศชาย / หญิง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 

มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ตำแหน่งผู้จัดการแผนก หรือเป็นพยาบาลผู้ชำนาญการมาแล้วอย่างน้อย 4ปี  หรือเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 12 ปี 

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com