ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
วิสัญญีพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.เปาโลโชคชัย4)

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 2
จำนวน :
1 อัตรา

ลักษณะงาน

ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาทำให้สงบหรือยาระงับความรู้สึก  โดยการใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรง พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  และทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการรักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและทันเวลาผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและมีผลลัพธ์ทางการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด    


คุณสมบััติ

ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 

มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 1 ปี 

สามารถทำงานเป็นกะได้ 


ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com