ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้ชำนาญการบริหารคุณภาพ(QM)

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 3
จำนวน :
2 อัตรา

ลักษณะงาน

1. รับผิดชอบในการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบคุณภาพของคณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาลพญาไท ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

2. ติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ในการพัฒนาคุณภาพแก่คณะกรรมการคุณภาพและหน่วยงาน

3. ทบทวนและประเมินผลระบบคุณภาพของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพโรงพยาบาลพญาไท 


คุณสมบัติ

เพศ ชาย / หญิง

จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1

มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารคุณภาพ (QM) ไม่น้อยกว่า 3 ปี 


ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com