ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

Position :
ผู้จัดการแผนกบัญชี

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาล พญาไท 1
จำนวน :
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  • วิเคราะห์วางแผนตรวจสอบการทำบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาล
  • จัดทำบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ 
  • วิเคราะห์งบการเงินนำเสนอข้อมูลทางการเงินรายงานผู้บริหาร
  • วางแผนกำลังคนเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถวิเคราะห์บัญชีและปิดงบการเงินได้
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนพัฒนาทีมได้
  • สามารถใช้สูตรคำนวณ Excel Advance ได้ 


ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อาคารสำนักงาน ชั้น 11 โรงพยาบาลพญาไท 2 
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-617-2444  ต่อ 1821-1829
เบอร์มือถือ : 081-824-6058
E-mail : recruit@phyathai.com