Page 1 - COVID-19 HANDBOOK
P. 1

COVID-19                    Hand


                                       BOOK
                การแพร่เชื้อของไวรัส CORONA
                            APPROVED BY
                คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กรณีสถานการณ์ระบาด COVID-19
            เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล (COVID-19 Prevention and Control Committee)
   1   2   3   4   5   6