Page 10 - COVID-19 HANDBOOK
P. 10

การติดต่อ

      ผ่านละอองฝอยคืออะไร?

                               ละอองฝอยโดยทั่วไปหมายถึง อณูที่ประกอบ
                               ด้วยน�้ามีขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอน ละออง

       ละอองฝอย                    ฝอย สามารถผ่านเข้าเยื่อบุผิวต่างๆ ได้ในระยะ
      อณูที่ประกอบด้วยน�้า  5             ห่างประมาณหนึ่ง (โดยทั่วไปแล้วคือในระยะ 1
                      ไมครอน
        มีขนาดใหญ่กว่า
                               เมตร) ด้วยน�้าหนักและขนาดของละอองที่
                               ใหญ่ท�าให้ละอองอยู่ในอากาศได้ไม่นาน


      การก่อตัวของละอองนำ้ามูกนำ้าลาย


        จากการไอ จามและพูดคุย

        จากช่วงระหว่างขั้นตอนการท�าหัตถการโรคทางเดินหายใจ
        เช่น การใช้เครื่องดูดหรือส่องกล้องตรวจหลอดลม การสอด

        ท่อช่วยหายใจ กระบวนการระหว่างการกระตุ้นการไอ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนท่าทางผู้ป่วย
        บนเตียง รวมไปถึงการตบหลัง และปฏิบัติการช่วยฟื้นชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ เป็นต้น

                                     เชื้อโรคที่แพร่ผ่านทางละออง

                                     ฝอย ได้แก่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
                                     ไวรัสซาร์สโคโรนา ไวรัสอะดีโน
                                     ไวรัสไรโน ไวรัสไมโครพลาสมา

                                     เชื้อสะเตรปโตคอคคัส กรุ๊ปเอ

                                     เมนิงโกคอคคัส (เนซซีเรีย) และ
                                     เชื้อที่พบล่าสุดอย่าง เชื้อไวรัส
                                     โคโรนา 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13