Page 12 - COVID-19 HANDBOOK
P. 12

การติดต่อ

                                      ทางการสัมผัส


                                      คืออะไร?                                      การติดต่อทางการสัมผัส
                                      หมายถึง การที่เชื้อแพร่ผ่าน

                                      การสัมผัสโดยตรงหรือโดย
                                      อ้อมผ่านวัตถุที่เป็นพาหะ

                                      (วัตถุที่มีเชื้อโรค)

        1. การสัมผัสโดยตรง                3. เชื้ออันตรายอื่นๆ
        เชื้อจะแพร่โดยตรงผ่านเยื่อบุหรือการ       ที่แพร่ผ่านการสัมผัสโดยอ้อม ได้แก่ เชื้อ

        สัมผัสผิวของผู้ติดเชื้อ             MRSA หรือ Methicillin-resistant
          เลือดหรือของเหลวที่ปนเลือดเข้า        Staphylococcus aureus แบคทีเรียสาย
        สู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุผิวหนังหรือ       พันธุ์หนึ่งที่สามารถทนหรือดื้อยา

        การสัมผัสผิวหนังที่ไม่ปกติ (มีเชื้อไวรัส     ปฏิชีวนะในกลุ่มเมธิซิลินได้ เชื้อ VRE หรือ

        จ�านวนมาก)                    Vancomycin-Resistant Enterococcus
          การติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัด        เป็นสายพันธุ์หนึ่งของเชื้อ Enterococcus
        หลั่งที่มีเชื้อปนเปื้อน โดยทั่วไปเป็นการ     ที่เกิดจากการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ชื่อว่า

        ติดเชื้อโดยแบคทีเรียไวรัส และปรสิต        แวนโคมัยซิน (Vancomycin) สามารถ

        เป็นต้น                     ท�าให้ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ในแผล
                                และในกระแสเลือดที่ยากต่อการรักษาได้
                                เชื้อ Clostridium difficile หรือเรียกกัน


        2. การสัมผัสโดยอ้อม               ว่า C. diff เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิด
        เชื้อจะแพร่ผ่านวัตถุหรือคนที่ติดเชื้อ      อาการท้องเสียและล�าไส้ใหญ่อักเสบที่
        ซึ่งเชื้อที่แพร่ผ่านการสัมผัสโดยอ้อม       ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

        เป็นส่วนใหญ่คือเชื้อของโรคติดต่อ
        เกี่ยวกับล�าไส้
   7   8   9   10   11   12   13