Page 4 - COVID-19 HANDBOOK
P. 4

เชื้อโรคชนิดใดเป็นสาเหตุของ

         โรคปอดอักเสบชุมชน?         เชื้อโรคที่พบมากที่สุดที่ท�าให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
         ไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรียที่มีเชื้อไวรัสด้วย เชื้อโรคชนิดใหม่ เช่น เชื้อโคโรนาไวรัส

         สายพันธุ์ใหม่นั้น สามารถท�าให้โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันกลายเป็นโรคระบาด หรือ
         การระบาดใหญ่ทั่วโลก
          15 - 34.9%           อัตราการพบไวรัสโรคปอดอักเสบชุมชน
                          ในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ในประเทศจีน โดยมีโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่                             เชื้อแบคทีเรีย คือสาเหตุหลักของโรคปอด

                             อักเสบชุมชน เชื้อสเตรปโตคอคคัส คือเชื้อ
                             แบคทีเรียที่พบมากที่สุดในโรคปอดอักเสบ เชื้อ

                             แบคทีเรียชนิดอื่นๆ ได้แก่ เชื้อไมโคพลาสม่า
                             คลามีเดีย, เชื้อเคลบซิเอลลา นิวโมเนีย, เชื้อ

                             เอสเซอริเคียโคไล, และเชื้อสตาฟิโลคอคคัส ออ
 แบคทีเรีย
                             เรียส (Staphylococcus aureus)


                             อัตราการพบไวรัสโรคปอดอักเสบชุมชนใน
                             ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ในประเทศจีน คือ 15% ถึง

                             34.9% โดยมีโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ รวม
                             ไปถึงโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียฮีโมฟิลุสอินฟลู

                             เอนเซ่มากเป็นอันดับหนึ่ง

         โรคปอดอักเสบชุมชน            ในทางทฤษฎีแล้ว เชื้อโรคทุกชนิดที่ท�าให้เกิด

         สามารถแพร่เชื้อ             โรคปอดอักเสบชุมชนสามารถติดต่อจาก
                             มนุษย์สู่มนุษย์ได้ การติดต่อจากแหล่งเชื้อสู่
         ติดต่อกันได้อย่างไร?
                             ประชากรที่ไวต่อการรับเชื้อ เกิดขึ้นได้ผ่านทาง

         ละอองฝอย การสัมผัส และการติดต่อผ่านเชื้อที่ลอยในอากาศ นอกจากอากาศหนาว
         เย็นแล้ว ปัจจัยส�าคัญอย่างเช่น การเคลื่อนย้ายของประชากร (เช่น การอพยพของ

         กลุ่มคนขนาดใหญ่ช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในประเทศจีน) ท�าให้โรคติดเชื้อทางเดิน
         หายใจมีโอกาสเกิดมากขึ้นในฤดูหนาว เชื้อแพร่ผ่านทางหยดของเหลวหรือละออง

         เสมหะจากผู้ป่วยหรือพาหะน�าไวรัสเวลาไอหรือจาม
   1   2   3   4   5   6   7   8   9