Page 5 - COVID-19 HANDBOOK
P. 5

ปัจจัยเสี่ยงของการแพร่เชื้อ

         โรคปอดอักเสบชุมชน มีอะไรบ้าง?         ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวคือฤดูที่จะพบโรคไวรัสทางเดิน

         หายใจเกิดขึ้นได้มาก เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อ
         ในทางเดินหายใจอื่นๆ สิ่งนี้ท�าให้สามารถแยกโรค

         โควิด-19 ระยะเริ่มต้นออกจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
         อื่นๆ ได้ยาก แหล่งก�าเนิดของเชื้อโรคปอดอักเสบชุมชน

         หลักๆ ได้แก่ ตัวผู้ป่วยครอบครัว ผู้มาเยี่ยม และ
         สิ่งแวดล้อมรอบข้าง
          การกระจายและผลของโรคปอดอักเสบชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้         ปัจจัยแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศ        ลักษณะของเชื้อโรค การติดต่อ การ
    1    ความแออัดยัดเยียดในที่แคบและปิดทึบ       ติดเชื้อ ศักยภาพการก่อโรค และ     2


                                 จ�านวนเชื้อจุลินทรีย์ (ปริมาณการฉีด
         ความชื้น สุขอนามัยในบ้าน ฤดูกาล
         ต่างๆ และอุณหภูมิ                วัคซีน / ฉีดปลูกฝี)         การเข้าถึงและความมีประสิทธิภาพของ        ปัจจัยของคนที่สามารถเป็นแหล่งพาหะ

         การบริการด้านสุขภาพ มาตรการ           โรค ได้แก่ อายุ พฤติกรรมการสูบบุหรี่
    3    ป้องกันการติดเชื้อ การเข้าถึงประกอบ       การแพร่เชื้อ สภาพภูมิคุ้มกัน สภาพ    4

                                 คุณค่าทางโภชนาการ ประวัติการติด
         กับจ�านวนวัคซีนป้องกันและสถาน
         พยาบาลที่พร้อมให้บริการ ความ          เชื้อก่อนหน้านี้ หรืออาการติดเชื้อร่วม

         สามารถในการแยกผู้ป่วย              จากเชื้อชนิดอื่น และสุขภาพโดยรวม
                                  Source: Wang Zhou. (2020). The coronavirus prevention handbook:
                               101 science-base tips that could save your life. New York: Skyhorse Publishing.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10