Page 6 - COVID-19 HANDBOOK
P. 6

จะป้องกัน

          โรคปอดอักเสบชุมชน

          ได้อย่างไร?

                          ควบคุมแหล่งก�าเนิดการติดเชื้อ เมื่อไอหรือจาม ผู้ป่วย

                          โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันควรปิดปากและจมูกด้วย
                          แขนหรือผ้าต่างๆ (ผ้าเช็ดหน้า กระดาษเช็ดปากหรือ

                          หน้ากากอนามัย) เพื่อลดการแพร่เชื้อทางหยดของเหลว
                          หรือละอองเสมหะ หลังสัมผัสกับสารคัดหลั่ง น�้ามูก

                          น�้าลาย ให้ล้างท�าความสะอาดมือทันที และควรล้างมือ
                          บ่อยๆทุกวัน

            เราสามารถระมัดระวังตัวเองไว้ก่อนได้ ดังนี้
            เราสามารถระมัดระวังตัวเองไว้ก่อนได้ ดังนี้


         รักษาสมดุลของอาหาร ให้แน่ใจว่าได้      เลิกสูบบุหรี่ จ�ากัดปริมาณการบริโภค
         รับโภชนาการที่เพียงพอ และรักษา        แอลกอฮอล์ และรักษาสุขภาพจิต โดยท�า

         สุขภาพช่องปากก็สามารถช่วย          จิตใจให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ

         ป้องกันการติดเชื้อได้


                               ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
         ให้มีอากาศหมุนเวียน ถ่ายเทได้ดี       เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
         ในบ้าน โดยการถ่ายเทลมธรรมชาติ
         หรือใช้พัดลมระบายอากาศที่มีระบบ

         หมุนเวียนอากาศที่ดี             หากเป็นไปได้ ให้เข้ารับวัคซีนป้องกัน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11