Page 8 - COVID-19 HANDBOOK
P. 8

ลักษณะการระบาด


      ของโรคโควิด-19 มีอะไรบ้าง?      การระบาดของโรคโควิด-19 ปรากฏชัดใน 3 ช่วงเฉลี่ยหลักๆ ในเคสที่ไม่รุนแรง ระยะห่าง
      ระยะ คือ การมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในท้องถิ่น การ   เฉลี่ยจากช่วงไม่ออกอาการ ถึงการไป

      ติดต่อสู่กันในสังคม และระยะแพร่ระบาดในวง     โรงพยาบาลครั้งแรกคือ 5.8 วัน และจากช่วง
      ที่กว้างขึ้น (การระบาด) ความรวดเร็วในการ     ไม่ออกอาการถึงตอนเข้ารับการรักษาใน

      แพร่ต่อ ในระยะแรกของการระบาด ระยะเวลา       โรงพยาบาลคือ 12.5 วัน ในกรณีเคสรุนแรง
      ฟักตัวเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ 5.2 วัน ระยะระบาดเพิ่ม  ระยะห่างจากช่วงไม่ออกอาการถึงตอนเข้ารับ

      ขึ้นอีกเท่าตัว อยู่ที่ 7.4 วัน กล่าวคือ จ�านวน  การรักษาในโรงพยาบาลเท่ากับ 7 วัน และจาก
      ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในทุกๆ 7.4 วัน ช่วง ช่วงไม่ออกอาการถึงวันเข้ารับการวินิจฉัยว่า

      ติดต่อเฉลี่ย (ช่วงระยะเวลาในการติดเชื้อจาก    ติดเชื้อคือ 8 วัน ในกรณีอันตรายถึงชีวิต ระยะ
      คนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง) อยู่ที่ 7.5 วัน ดัชนีการ  ห่างของช่วงที่ไม่แสดงอาการถึงการได้รับ

      เกิดใหม่เบื้องต้น (Reproductive number-R0) วินิจฉัยว่าติดเชื้อนั้นนานมากกว่า 9 วัน และ
      อยู่ที่ประมาณ 2.2-3.8 หมายความว่า ผู้ป่วย     นั่นหมายถึงระยะเวลา 9.5 วัน นับจากช่วง

      แต่ละคนสามารถแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้อีก เริ่มต้นที่ไม่แสดงอาการถึงเวลาที่เสียชีวิต
      2.2-3.8 คน โดยเฉลี่ย
           ระยะติดต่อสู่กันในสังคมโรคโควิด-19 ระบาดต่อเป็น 3 ระยะ

                                   ระยะที่ท�าให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในชุมชน
                                          1
                                   (เคสที่พบได้ในระยะนี้ ส่วนใหญ่มีความ

                                   เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับอาหารทะเล
                                   สดในตลาด)
                                   ระยะการติดต่อสู่กันในสังคม (ติดต่อ
                                          2
                                   ระหว่างคน 2 คน และมีการแพร่เชื้อ

                                   รวมอยู่ในกลุ่มครอบครัวและชุมชน
                                   อาศัย)
                                   การแพร่ระบาดในวงกว้าง (แพร่ระบาด
                                          3
                                   อย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสประชากร

                                   จ�านวนมากที่แพร่ไปสู่ทั้งประเทศจีน
                                   และอาจทั่วทั้งโลก)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13