Page 9 - COVID-19 HANDBOOK
P. 9

โรคโควิด-19

                               แพร่ผ่านทางใดบ้าง?                               ขณะนี้เป็นที่เชื่อกันว่าการติดเชื้อนั้นสามารถ
                               ติดต่อผ่านทางหยดของเหลวหรือละออง

                               ฝอยจากระบบทางเดินหายใจ และสาเหตุหลัก
                               คือการสัมผัส แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะติดต่อกัน

                               ผ่านทางเชื้อที่ถูกขับออกมากับอุจจาระและ
                               ผ่านเข้าทางปาก การติดต่อผ่านละอองลอย

                               ส่วนการติดต่อจากแม่สู่ลูกในครรภ์นั้นยังไม่
                               เป็นที่ยืนยัน
         การติดเชื้อผ่านละอองฝอยน�้ามูก น�้าลาย เป็นรูปแบบหลักของการติดเชื้อจากการ

         สัมผัสโดยตรง เชื้อไวรัสสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยเวลาผู้ป่วยไอ จามหรือพูดคุย
         และผู้รับเชื้อสามารถติดเชื้อผ่านทางการสูดหายใจรับเอาละอองฝอยต่างๆ นั้นเข้าไป        การติดเชื้อผ่านการสัมผัสทางอ้อม เชื้อไวรัสสามารถแพร่ผ่านการสัมผัสทางอ้อมกับ

        ผู้ติดเชื้อ ละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสของโรคเกาะอยู่ตามพื้นผิวสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจถูกสัมผัส
        ด้วยมือ และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่บนมือนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุใน

        ช่องปาก จมูกและตา ท�าให้ติดเชื้อในที่สุด        การติดต่อผ่านละอองลอย เมื่อละอองลอยอยู่ในอากาศและส่วนน�้าแห้งไป เชื้อโรคที่

        ยังเหลืออยู่จะก่อตัวเป็นแกนละอองฝอย (กล่าวคือ ละอองลอย) ละอองลอยนั้น
        สามารถปลิวไปได้ไกล ท�าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในระยะไกล การแพร่เชื้อใน

        รูปแบบนี้เรียกว่า การติดต่อผ่านละอองลอย ยังไม่มีหลักฐานรองรับว่าเชื้อโคโรนา
        สายพันธุ์ใหม่สามารถติดต่อผ่านทางละอองลอยได้        จากการตรวจสอบพบว่า มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่ตายในอุจจาระของ

        ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้นาน 10-14 วัน แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่โรคนั้นสามารถ
        ติดต่อผ่านทางเชื้อที่ถูกขับออกมากับอุจจาระและปนเปื้อนผ่านเข้าทางเดินอาหาร

        หากไม่รักษาความสะอาดหลังเข้าห้องน�้า        ยังไม่พบหลักฐานการติดต่อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ผ่านทางรกและทางน�้านมแม่
        หากแม่มีเชื้อโควิด-19                                  Source: Wang Zhou. (2020). The coronavirus prevention handbook:
                               101 science-base tips that could save your life. New York: Skyhorse Publishing.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13