ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อุดมรัช โกวิททวิพัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์โรคทางเดินอาหาร ตับ และศูนย์ส่องกล้อง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ปริญญาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Residencies: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ