ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(MED)พญ.ศุภดา เกษตรเสริมวิริยะ(เตชะพงศธร)

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.เวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
Internshipรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2561Medical DoctorBNH
2548 - 2552Medical Doctorรพ.ธนบุรี 1