ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กมลเดช วงศ์พรภักดี

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม,ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต แผนกอายุกรรมทั่วไป
ปริญญาบริหารการตลาด(MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Fellowships : แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Residencies : แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช