ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปาริชาต อติวานิชยพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :รังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
-ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Residencies: รังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี