ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Cardiothoracic surgeryคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Cardiovascular thoracic surgeryคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2510 - 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โรงพยาบาลศิริราช