ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อดิศร อักษรภูษิตพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกนรีเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติ-นรีเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย