ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ศานต์ ตรีวิทยาภูมิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมสาขา อายุรศาสตร์โรคไตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2540 - 2557อายุรแพทย์ โรคไตโรงพยาบาลพญาไท 3
- 2540อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลรามาธิบดี