ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พ.ต.ต.นพ.ภัทรพล กาญจนพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2543 - 2557อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลพญาไท 3