ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พรเพ็ญ วงศ์วิสุทธิกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกรังสีวินิจฉัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีวิทยาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์