ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อัครภา ต่วนเอี่ยม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล