ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรกมล อินกองงาม

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2559แพทย์ศูนย์ Well beingโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2554 - 2557แพทย์เวชปฎิบัตืพงศ์ศักดิ์คลินิคเวชกรรม
2553 - 2554แพทย์เวชปฎิบัตืโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ2
2552 - 2553แพทย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
2551 - 2552แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลอ่างทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง