ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(C-UP)นพ.อธิก แสงอาสภวิริยะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Allergy and Clinical Immunology)วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2562รองศาสตราจารย์แผนกโรคภูมิแพ้ กองอายุรกรรมรพ.พระมงกุฎเกล้า