ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.บัณฑรฉวี ลีละพัฒนะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกนรีเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ( Maternal Fetal Medicine )-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology )-
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล