ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.บัณฑรฉวี ลีละพัฒนะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกนรีเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล