ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือดคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไปคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือรพ.ศิริราช